Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Zuglói nyugdíjasokat támogató alap

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli, természetbeni ellátás

II. Konkrét megnevezése: Zuglói nyugdíjasokat támogató alap

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • Az általános közigazgatási rendtartás szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény (Akr.),
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (Ör.)

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

 • zuglói bejelentett lakcímmel rendelkezik,
 • a pályázat benyújtásakor a 65. életévét betöltötte,
 • akinek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelme nem haladja meg a 150 000 Ft-ot, és
 • szociálisan rászorult (speciális helyzetét, egészségi állapotát, speciális gondját vagy más, tartós élethelyzetben lévő rendkívüli helyzetét igazolja)
 • egy családból egy személy nyújthat be pályázatot.

Nem részesülhet támogatásban: az aki vagy akinek a háztartásában élő közeli hozzátartozó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesterétől vagy a Népjóléti Bizottságtól szociális kölcsönben részesült, azonban visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

A támogatás igénylésére irányuló eljárás pályázatra indul, amelynek első szakasza március 1. és április 30-a, második szakasza augusztus 1., és szeptember 30. napja között nyújtható be. Az egyes támogatási szakaszokra előírt benyújtási határidőn kívüli időpontban benyújtott pályázatokat érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

3. Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapon,
b) személyesen vagy postán

III. Kérelem tartalma tételesen:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatai,
 • TAJ szám,
 • állampolgársága,
 • a kérelmezőre vonatkozó természetes személyi azonosító adatok.

IV. Csatolandó mellékletek:

 • kérelmező valamint vele közös háztatásban élők, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem igazolása, vagy
 • álláskereső személy esetén a területileg illetékes a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiállított irat,
 • a váratlanul jelentkező többletkiadások (krízis-helyzetéből adódó többletköltséget igazoló irat

V. Az engedélyezési eljárás

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • átruházott hatáskörben eljár: Szociális Bizottság
 • eljáró szerven belül: Szociális Osztály
 • ügyintézési határidő: a támogatási szakasz zárónapját követő 60 napon belül
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban, vagy telefonon
 • döntés formája, tartalma: alakszerű határozat, (támogatás megállapítása, elutasítása)
 • VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: az eljárás költség- és illetékmentes

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

 • a határozatban megállapított pénzbeli támogatás
 • A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Népjóléti Bizottság döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

illeték: nincs
igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) bírósági felülvizsgálat bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysérelemre való hivatkozással a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálat) kell benyújtani. A kereset-levélen illetéket nem leróni.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk

 • telefon: 872-9139
 • Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Bácskai utca 53.
  Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye: Zuglói Polgármesteri Hivatal
  Ügyfélszolgálati Csoport
  1145 Budapest, Bácskai utca 53
 • Ügyfélfogadás rendje:
  Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
  Kedd: 08.15-12.00, 12.30-15.30
  Szerda: 08.15-12 00 , 12.30-16.00
  Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
  Péntek: 08.15.-11.30

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb