Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Adósságcsökkentési támogatás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli ellátás

II. Konkrét megnevezése: Adósságcsökkentési támogatás

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2008. évi IV. törvény,
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (Ör.)

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele

 • meghatározott adósságok (villany, gáz, közös-költség, távhő-díj) esetében fennálló tartozása legalább kéthavi,
 • a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, vagy értesítést kapott a szolgáltatótól a kikapcsolásról,
 • aki a kerületben elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik
  a) 1-2 személy esetén 60 nm
  b) 3 személy esetén 70 nm
  c) 4 személy esetén 80 nm
  d) minden további személy esetén + 5 nm,
 • a család tagjainak egyike sem rendelkezik az Ör. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vagyonnal, – kérelmező Budapest XIV. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik
 • vállalja az adósságból fakadó fizetési kötelezettség és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének (önrész) megfizetését,
 • vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt (együttműködési megállapodást köt),
 • együttműködik a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központtal,
 • az általa lakott ingatlan tulajdonosa, bérlője, haszonélvezője, hatályos albérleti szerződéssel rendelkező albérlője, a lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, illetve életvitelszerűen ott lakik,
 • aki jogcímnélküli lakó, de bérleti jogviszonya a bérleti díj meg nem fizetése miatt szűnt meg vagy szűnne meg,
 • a háztartásában az egyenlő értékű (az ekvivalens) jövedelem nem haladja meg a 120 000 Ft-ot.

3. Kérelem benyújtás módja:

 • Papír alapon (Ör. 5. mellékletét képező formanyomtatványon)
 • Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központnál 1144 Budapest, Füredi park 6. (A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 15 napon belül továbbítja a Polgármester felé a kérelmet a mellékletekkel és a javaslattal együtt).

III. Kérelem tartalma tételesen

 • kérelmezővel közös háztartásban lakó személyek természetes személyazonosító adatai,
 • TAJ szám
 • nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról,
 • jövedelmi adatok,
 • nyilatkozatokat,
 • vagyon nyilatkozat

IV. Csatolandó mellékletek:

 • Az adósságkezelési tanácsadást folytató szervezettől (Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ) származó, a kérelmező kapcsolatfelvételéről és együttműködéséről szóló elvi megállapodást, valamint az adósságcsökkentésre vonatkozó részletes egyéni terv,
 • a teljes adósság állománynak, valamint adósságkezelési támogatás körébe vont tartozások összegéről, keletkezésének időszakáról szóló igazolás, kimutatás,
 • a hátralék keletkezésének okáról szóló okirati igazolás, illetve nyilatkozat,
 • saját és a közös háztartásban élők, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemének igazolása, vagy
 • munkanélküli személy esetén a Kormányhivatal foglalkoztatási osztálya által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat), amely az érvényes státuszát igazolja, vagy
 • nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító szervtől kapott éves összesítőt és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény,
 • tartásdíj hitelt érdemlő igazolása,
 • iskolalátogatási igazolást 16 éves felüli gyermek esetében,
 • a saját és az együtt lakók vagyonnyilatkozata,
 • a lakás használatával kapcsolatos jogviszony igazolásának másolata.

V. Engedélyezési eljárás, jogkövetkezmények, jogorvoslat:

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • tényleges eljáró szerv: polgármester
 • eljáró szerven belül: Szociális Osztály
 • Ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • Eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlás
 • Döntés formája, tartalma: alakszerű határozat/végzés, adósságcsökkentési támogatásról szóló döntése

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezmények

 • a határozatban megállapított pénzbeli támogatások kifizetése folyósítási listán
  keresztül a szolgáltatók felé
 • helyszíni szemle (környezettanulmány készítés),
 • Ör.-ben meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell: – pénzbeli ellátás visszafizetésére,
  jogkövetkezmény: Az adósságcsökkentési támogatás folyósítását az eljáró hatóság hivatalból 3 hónap időtartamra felfüggeszti, ha a jogosult
  a) a második figyelmeztetés ellenére sem veszi igénye az adósságkezelési tanácsadást,
  b) az általa vállalt adósságtörlesztéssel 3 havi részletet elérő késedelembe esik, vagy
  c) a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének 3 hónapon keresztül nem tesz eleget.
  Ha az előzőekben foglalt időtartam alatt a jogosult a részletfizetési kötelezettségét nem rendezi és a folyó havi kiadásokat sem fizeti meg, a hatóság az ellátást megszünteti.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

a) polgármester döntése ellen: a kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálati Osztály) lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezést indokolni kell.

 • Illeték: nincs
 • igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) Bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kereset nyújtható be a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevelet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (ügyfélszolgálat) – az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél – lehet benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk
Telefon: 06 1 872 9139

Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 12.30-18.00
Szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.30
Péntek: 8.15-11.30

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb