Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Gyermekvédelmi ellátás

II. Konkrét megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

2. Feltételek, jogosultak köre:

 • a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, 39 900 forint gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; vagy

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át 37 050 forint az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a meghatározott értéket és
vagyonnal nem rendelkezik.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság – ideértve az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is – ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

Az egy főre jutó összeg számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.

3. Kérelem benyújtásának módja:

 • papír alapon (Gyer. a 3. számú melléklet szerinti kötelezendően alkalmazandó formanyomtatványon)
 • személyesen vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen:

nincs

IV. Csatolandó mellékletek

 • család jövedelem igazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról,
 • a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a Gyvt. 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet,
 • az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
 • vagyonnyilatkozat

V. Engedélyezési eljárás:

 • Hatáskör gyakorlója: a Jegyző
 • Ténylegesen eljár: Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport
 • Ügyintézési határidő:21 nap
 • Eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felszólítás,
 • az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők: hiánypótlás, adategyeztetés
 • Döntés formája tartalma: egyszerűsített határozat/végzés (elutasítás esetén: alakszerű határozat)
 • A feltételek fennállása esetén egy év időtartamra, de legfeljebb
  a) a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, vagy
  b) a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig megállapítja a gyermek,
  nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
  jogosultságát.
 • A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának a napja.

VI. Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: az eljárás illeték és költségmentes

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

 • A határozat alapján a jogosult gyermekek szülei évente két alkalommal Erzsébet-utalványban részesülnek. Az Erzsébet-utalványnak a jogosultak részére történő eljuttatásáról gondoskodni kell.
 • A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatást vissza kell fizetni.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) jegyzői döntés ellen: A döntés ellen az érdekelt a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztályához címzett, de a Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet.

b) Bírósági felülvizsgálat: a másodfokon eljáró szerv döntése ellen

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk

telefon: 872-9139

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélszolgálati Csoport (1145 Budapest Pétervárad utca 2.)

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
Kedd: 08.15-12.00 , 12.30-15.30
Szerda: 08.15-12 00 , 12.30-16.30
Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
Péntek: 08.15.-11.30

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.