Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Gyermekvédelmi ellátás

II. Konkrét megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

2. Feltételek, jogosultak köre:

 • a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a szociális vetítési alap 180%-át, 51 300 forint gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; vagy

b) a szociális vetítési alap 165%-át, 47 025 forint az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a meghatározott értéket és
vagyonnal nem rendelkezik.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság – ideértve az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is – ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

Az egy főre jutó összeg számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.

3. Kérelem benyújtásának módja:

 • papír alapon
 • elektronikus úton
 • személyesen vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen:

nincs

IV. Csatolandó mellékletek

 • család jövedelem igazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról,
 • a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a Gyvt. 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet,
 • a tanuló vagy hallgató számára az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát (a továbbiakban együtt: diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás (másolata) a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
 • vagyonnyilatkozat

V. Engedélyezési eljárás:

 • Hatáskör gyakorlója: a Jegyző
 • Ténylegesen eljár: Szociális Osztály
 • Ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • Eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felszólítás,
 • Döntés formája tartalma: egyszerűsített határozat/végzés (elutasítás esetén: alakszerű határozat)
 • A feltételek fennállása esetén egy év időtartamra, de legfeljebb
  a) a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, vagy
  b) a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig megállapítja a gyermek,
  nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
  jogosultságát.
 • A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának a napja.

VI. Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

 • A határozat alapján a jogosult gyermekek szülei évente két alkalommal pénzbeli ellátásban részesülnek. A pénzbeli ellátásnak a jogosultak részére történő eljuttatásáról gondoskodni kell.
 • A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatást vissza kell fizetni.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) jegyzői döntés ellen: A döntés ellen az érdekelt a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztályához címzett, de a Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. A fellebbezést indokolni kell.

b) Bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kereset nyújtható be a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevelet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (ügyfélszolgálat) – az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél – lehet benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk

Telefon: 06 1 872 9139

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélszolgálati Csoport (1145 Budapest Pétervárad utca 2.)

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
Kedd: 08.15-12.00 , 12.30-15.30
Szerda: 08.15-12 00 , 12.30-16.30
Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
Péntek: 08.15.-11.30

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb