Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

Ügymenet leírása:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt tesz közzé, mely tartalmazza:

– az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról

– az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

– a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról

– az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről

– az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről

– az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről

– az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást

– az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját

– a jogorvoslati eljárás szabályait

– szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban

Eljárást megindító irat: írásos közlemény

Vonatkozó jogszabályok:

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

– 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet ONAP (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja)

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb