Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Határozott idejű lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

A bérleti szerződés meghosszabbítását a bérlő a bérleti szerződés lejáratát megelőzően legkorábban 120 nappal írásban kezdeményezheti a bérbeadónál.

A hosszabbítási kérelemhez csatolni kell a jogosultság feltételeinek fennállását alátámasztó, valamint a bérleti díj megállapításának alapjául szolgáló okiratokat és igazolásokat.

Ha a bérlő az új lakásbérleti szerződés létesítését az előírt módon és határidőben nem kezdeményezte – a bérleti jogviszony időtartamának lejáratát követően –, jogcím nélküli lakáshasználóként a jogviszony rendezését hatvan napig kezdeményezheti. A kérelemről a Népjóléti Bizottság dönt.

Csatolandó mellékletek:

  • Adatlap a lakásban lakó személyekről – jogcím megjelöléssel
    (az adatlapon minden önkormányzati lakásban lakó személy adatait fel kell tüntetni– a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya bemutatása szükséges az adatok ellenőrzése céljából minden személy részéről)
  • Gyermek(ek)re vonatkozóan a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás csatolása, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték
  • Bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi okiratot, élettársi kapcsolat esetén közokiratba foglalt nyilatkozatot, vagy az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásában való feltüntetésről szóló tanúsítványt bemutatása
  • Vagyonnyilatkozatok a lakásban lakó/ költöző személyektől 7. § + régi
  • A bérlő és a bérlővel együtt lakó/költöző személyeknek jövedelméről szóló igazolások csatolása (lásd lenti útmutató szerint)
  • Lakbérigazolás
  • Közös költség igazolása
  • Közüzemi nullás igazolások

A jövedelemigazolás  az alábbiak szerint történhet:

a) a társadalombiztosítási ellátásokra (pld. öregségi, vagy özvegyi nyugdíj stb.) vonatkozóan a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást,
b) egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelmek esetén a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan az illetékes állami adóhatóság által kiadott igazolást, vagy
c) a munkaviszonyból származó jövedelmek esetén a lakásigénylés benyújtását megelőző 6 hónapra vonatkozó munkáltatói jövedelemigazolást. (formanyomtatvány használata kötelező)
Amennyiben kevesebb, mint 6 hónapja van munkaviszonyból származó jövedelme, szükséges a teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása arról, hogy a leigazolt időszakot megelőzően az igénylő nem rendelkezett ilyen jellegű jövedelemmel, vagy ha egyáltalán nem rendelkezik munkaviszonyból származó jövedelemmel, az erről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges.
d) a gyermekek után járó pénzbeli ellátásokról szóló igazolásokat
e) a nem munkaviszonyból vagy vállalkozási tevékenységből származó jövedelemről szóló igazolásokat,
f) tartásdíj megállapításáról szóló jogerős döntést, vagy ennek hiányában közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt megállapodást.

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb