Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kérelem

Önkormányzati lakás esetén az a személy jogosult a lakásbérleti jog folytatására, akit a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.

A fent meghatározott határidőnek a lakásbérleti jog folytatására jogosult részéről történő elmulasztása esetén a bérbeadó a lakás kiürítése iránt intézkedhet.

Jogviszony folytatásra jogosult személyek:

 • házastárs,
 • gyermek,
 • a befogadott gyermekének gyermeke,
 • szülő

Önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti jogviszonyának folytatása céljából kötött új tartási szerződés jóváhagyására nincs lehetőség.

Bérleti jogviszony folytatása a Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával kötött eltartási szerződések esetén

A bérlő halála esetén az eltartó a lakásbérleti jogot akkor folytathatja, ha

 • a tartási szerződéshez a bérbeadó írásban hozzájárult, és
 • az eltartó a szerződésben vállalt tartási – vagy ha a bíróság a tartási szerződést életjáradéki szerződéssé átalakítja, e szerződés szerinti – kötelezettségét teljesítette, továbbá
 • a bérbeadói hozzájárulástól a bérlő haláláig legalább egy év eltelt.

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Osztály Ügyfélszolgálatán személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

 • Az elhunyt bérlő halotti anyakönyvi kivonatának másolata
 • Adatlap a lakásban lakó személyekről – jogcím megjelöléssel
  (az adatlapon minden önkormányzati lakásban lakó személy adatait fel kell tüntetni– a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya bemutatása szükséges az adatok ellenőrzése céljából minden személy részéről)
 • Gyermek(ek)re vonatkozóan a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás csatolása, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi okiratot, élettársi kapcsolat esetén közokiratba foglalt nyilatkozatot, vagy az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásában való feltüntetésről szóló tanúsítványt bemutatása
 • Vagyonnyilatkozatok a lakásban lakó/ költöző személyektől 7. § + régi
 • A bérlő és a bérlővel együtt lakó/költöző személyeknek jövedelméről szóló igazolások csatolása (lásd lenti útmutató szerint)

A jövedelemigazolás  az alábbiak szerint történhet:

a) a társadalombiztosítási ellátásokra (pld. öregségi, vagy özvegyi nyugdíj stb.) vonatkozóan a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást,
b) egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelmek esetén a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan az illetékes állami adóhatóság által kiadott igazolást, vagy
c) a munkaviszonyból származó jövedelmek esetén a lakásigénylés benyújtását megelőző 6 hónapra vonatkozó munkáltatói jövedelemigazolást. (formanyomtatvány használata kötelező)
Amennyiben kevesebb, mint 6 hónapja van munkaviszonyból származó jövedelme, szükséges a teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása arról, hogy a leigazolt időszakot megelőzően az igénylő nem rendelkezett ilyen jellegű jövedelemmel, vagy ha egyáltalán nem rendelkezik munkaviszonyból származó jövedelemmel, az erről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges.
d) a gyermekek után járó pénzbeli ellátásokról szóló igazolásokat
e) a nem munkaviszonyból vagy vállalkozási tevékenységből származó jövedelemről szóló igazolásokat,
f) tartásdíj megállapításáról szóló jogerős döntést, vagy ennek hiányában közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt megállapodást.

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb