Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Időskorúak év végi támogatása

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli ellátás

II. Konkrét megnevezése: Időskorúak év végi támogatása

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • Az általános közigazgatási rendtartás szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény (Akr.),
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (Ör.)

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele:

 • évente egy alkalommal, személyenként, egyszeri 10 000 Ft pénzbeli juttatás, a szociálisan rászoruló időskorú személy részére.
 • támogatásban részesülhet, aki
  • zuglói bejelentett lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkezik,
  • a kérelem benyújtásakor a 65. életévét betöltötte,
  • kérelmező az alábbi ellátások valamelyikében részesül:
   a) öregségi nyugdíj
   b) rokkantsági ellátás
   c) házastársi pótlék
   d) rehabilitációs ellátás
   e) rokkantsági járadék vagy
   f) korhatár alatti ellátás
   g) hozzátartozói ellátás és
 • kérelmező jövedelme nem haladja meg 200 000 Ft-ot.

A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév szeptember 15. és október 31. napja között nyújtható be. E határidő jogvesztő, amelynek elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

3. Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapon, (Ör. 15 a. számú melléklete szerinti formanyomtatványon)
b) személyesen vagy postán

III. Kérelem tartalma tételesen:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatai,
 • TAJ-száma,
 • állampolgársága,
 • a kérelmezőre vonatkozó természetes személyi azonosító adatok.

IV. Csatolandó mellékletek: 

 • kérelmező jövedelemigazolása (a kérelem benyújtását megelőző hónapról)

V. Az engedélyezési eljárás

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • átruházott hatáskörben eljár: polgármester
 • eljáró szerven belül: Szociális Osztály
 • Ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban, vagy telefonon
 • döntés formája, tartalma: alakszerű határozat, (támogatás megállapítása, megváltoztatása, elutasítása, eljárás megszüntetése)

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: az eljárás költség- és illetékmentes

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

 • a határozatban megállapított pénzbeli támogatás
 • A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálati Osztály) lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

illeték: nincs
igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) bírósági felülvizsgálat bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysértésre történő hivatkozással a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy. A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak Címezve, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálati Osztály) kell benyújtani. A kereset- levélen illetéket nem leróni. A bírósági eljárás illetékköteles.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk

 • telefon: 872-9139
 • Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye:

Zuglói Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Osztály
1145 Budapest, Bácskai utca 53

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
Kedd: 08.15-12.00, 12.30-15.30
Szerda: 08.15-12 00 , 12.30-16.00
Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
Péntek: 08.15.-11.30

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb