Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Lakáscsere

I. Állampolgárok közötti lakáscsere

A bérlő a lakás bérleti jogát – a bérbeadó hozzájárulásával – elcserélheti. A csereszerződést írásba kell foglalni. Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető.

A lakáscsere megvalósulhat:

 • kerületi önkormányzati tulajdonú bérlakások egymás közötti cseréjével
 • kerületi önkormányzati és más önkormányzati tulajdonú bérlakások cseréje útján
 • kerületi önkormányzati bérlakás és magántulajdonban levő lakás cseréjével

A bérbeadó megtagadhatja a cseréhez történő hozzájárulását, ha a cserepartnerek a kötelezően csatolandó iratok benyújtására vonatkozó kérést a megadott határidőn belül nem teljesítik, vagy a benyújtott okiratok, illetőleg – szükség esetén – a cserelakás helyszínen történő megtekintése alapján kétség merül fel a cserepartner lakásbérleti vagy tulajdonjogának fennállása kérdésében.

A hozzájárulást meg kell tagadni, ha a bérlőkijelölésre vagy az ismételten gyakorolható bérlőkiválasztásra jogosult, illetőleg az eltartó a cseréhez nem járul hozzá.

Bérlőtársak esetén a lakáscserét mindegyik bérlőtársnak kérelmeznie kell. Ha valamelyik bérlőtárs nem a csere tárgyát képező lakásba költözik, köteles csatolni a bérlőtársi jogviszonyról történő lemondását igazoló hiteles okiratot.

A lakás bérleti jogának elcseréléséhez szükséges bérbeadói hozzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról a polgármester dönt.

A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások alapján a döntésről a kérelmezők vagy meghatalmazottja írásban kapnak értesítést.

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Osztály Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, írásban lehet benyújtani.

(A formanyomtatványok beszerezhetők: Lakáshasznosítási Osztály ügyfélszolgálatán – 1145 Budapest, Bácskai utca 53. vagy letölthetők lentebb.)

Csatolandó iratok, igazolások:

A) önkormányzati tulajdonú bérlakások cseréje esetén:

 • ügyvéd által elkészített és hitelesített eredeti „Lakáscsere szerződés”
 • kérelem bejelentő nyomtatvány a benyújtásra meghatalmazott által aláírva, vagy a cserepartnerek által együttesen aláírva + adatkezelési tájékoztató
 • Más kerületben, illetve településen lévő önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés hiteles másolata, illetőleg a lakásbérleti jogviszony fennállását tanúsító bérbeadó írásbeli nyilatkozata
 • Lakbérigazolás – mindegyik lakásra vonatkozóan
 • Közüzemi nullás igazolások – mindegyik lakásra vonatkozóan

Továbbá

A zuglói lakásból kiköltöző bérlő(k) részéről:

 • nyilatkozat a cserelakás megtekintéséről, elfogadásáról
 • lakáscsere indoka

A zuglói bérleménybe költöző cserepartner részéről:

 • adatlap a lakásban lakó személyekről – jogcím megjelöléssel
  (az adatlapon minden önkormányzati lakásban lakó személy adatait fel kell tüntetni– a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya bemutatása szükséges az adatok ellenőrzése céljából minden személy részéről)
 • lakáscsere indoka
 • gyermek(ek)re vonatkozóan a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást csatolni, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték,
 • bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi okiratot, élettársi kapcsolat esetén közokiratba foglalt nyilatkozatot, vagy az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásában való feltüntetésről szóló tanúsítványt bemutatni,
 • vagyonnyilatkozatok a lakásba költöző személyektől illetve új nyilatkozat 7. § 3. bekezdés ab) és bb) szerint
 • A bérlő és a bérlővel együtt költöző személyeknek jövedelméről szóló igazolások (lásd lenti útmutató szerint)

B) önkormányzati bérlakás és lakástulajdon cseréje esetén

 • kérelem bejelentő nyomtatvány a benyújtásra meghatalmazott által aláírva, vagy a cserepartnerek által együttesen aláírva –  adatkezelési tájékoztatóval
 • 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap
 • Ügyvéd által ellenjegyzett cserével vegyes adásvételi szerződés egy eredeti példánya
 • lakbérigazolás – önkormányzati bérlakásra vonatkozóan
 • közös költség igazolása – lakástulajdonra vonatkozóan
 • közüzemi nullás igazolások – mindegyik lakásra vonatkozóan
 • adatlap a lakásban lakó személyekről – jogcím megjelöléssel
  (az adatlapon minden önkormányzati lakásban lakó személy adatait fel kell tüntetni– a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya bemutatása szükséges az adatok ellenőrzése céljából minden személy részéről)
 • lakáscsere indoka
 • gyermek(ek)re vonatkozóan a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást csatolni, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték,
 • bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi okiratot, élettársi kapcsolat esetén közokiratba foglalt nyilatkozatot, vagy az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásában való feltüntetésről szóló tanúsítványt bemutatni,
 • vagyonnyilatkozatok a lakásba költöző személyektől illetve új nyilatkozat 7. § 3. bekezdés ab) és bb) szerint
 • A bérlő és a bérlővel együtt költöző személyeknek jövedelméről szóló igazolások (lásd lenti útmutató szerint)

A jövedelemigazolás  az alábbiak szerint történhet:

a) a társadalombiztosítási ellátásokra (pld. öregségi, vagy özvegyi nyugdíj stb.) vonatkozóan a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást,
b) egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelmek esetén a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan az illetékes állami adóhatóság által kiadott igazolást, vagy
c) a munkaviszonyból származó jövedelmek esetén a lakásigénylés benyújtását megelőző 6 hónapra vonatkozó munkáltatói jövedelemigazolást. (formanyomtatvány használata kötelező)
Amennyiben kevesebb, mint 6 hónapja van munkaviszonyból származó jövedelme, szükséges a teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása arról, hogy a leigazolt időszakot megelőzően az igénylő nem rendelkezett ilyen jellegű jövedelemmel, vagy ha egyáltalán nem rendelkezik munkaviszonyból származó jövedelemmel, az erről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges.
d) a gyermekek után járó pénzbeli ellátásokról szóló igazolásokat
e) a nem munkaviszonyból vagy vállalkozási tevékenységből származó jövedelemről szóló igazolásokat,
f) tartásdíj megállapításáról szóló jogerős döntést, vagy ennek hiányában közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt megállapodást.

(A formanyomtatványok beszerezhetők: Lakáshasznosítási Osztály ügyfélszolgálatán – 1145 Budapest, Bácskai utca 53. vagy letölthetők lentebb.)

Bérbeadó a kérelem elbírálása során a benyújtott igazolások alapján a fizetendő lakbér mértékét felülvizsgálja.

Letölthető nyomtatványok:


II. Lakásbérleti jogviszony megszüntetése mellett másik lakásra bérleti jogviszony létesítése alapján:

Minőségi vagy méltányossági csere

Az önkormányzati lakás bérlői meglévő lakásuk leadása mellett a rendeletben meghatározott lakásigényüknek megfelelő cserelakást kérhetnek (minőségi vagy méltányossági csere).
A felhalmozott lakbér és közüzemi díjtartozás bérlő általi megfizetése – a kisebb vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra vonatkozó lakáscsere kivételével – előfeltétele a lakáscsere létrejöttének.
A cserelakást a Lakáshasznosítási Osztály mindenkor a rendelkezésre álló üres lakásállományból biztosítja.

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb