Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Jogcím nélküli lakáshasználó bérleti jogviszonyának rendezése

Amennyiben a bérleti szerződést díjhátralék miatt mondja fel az Önkormányzat, abban az esetben a Népjóléti Bizottság kérelemre, egyedi mérlegelés alapján azt a jogcím nélküli lakáshasználót, akinek a lakáshasználata a kérelem benyújtását megelőzően több mint egy évvel keletkezett, önkormányzati lakás bérlőjévé jelölheti ki.

Az érvényes kérelem további feltétele, hogy a kérelmező vállalja, hogy adósságrendezése érdekében együttműködik a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központtal, továbbá, ha jogosult rá, részt vesz a szociális rendeletben szabályozott adósságkezelési szolgáltatásban, vagy a vagyonrendeletben szabályozott fizetési kedvezményben részesül, vagy adósságrendezési megállapodásban rögzítve maximum öt év időtartamon belül a díjtartozását egyenlő havi részletekben kiegyenlíti az alábbiak szerint: a minimális havi törlesztő részlet a mindenkori nettó minimálbér 10%-a, nyugdíjas esetén a nyugdíjminimum 20%-a. A díjhátralék előtörlesztése legalább hat havi törlesztőrészlet mértékében lehetséges. Előtörlesztés esetén a futamidő rövidül az előtörlesztés mértékéig.

Ha a bérlő az új lakásbérleti szerződés létesítését az előírt módon és határidőben nem kezdeményezte – a bérleti jogviszony időtartamának lejáratát követően –, jogcím nélküli lakáshasználóként a jogviszony rendezését hatvan napig kezdeményezheti. A kérelemről a Népjóléti Bizottság dönt.

Az előzőekben nem említett jogcím nélküli lakáshasználó személy köteles a lakást a lakáshasználat jogcím nélkülivé válását követően haladéktalanul, de legkésőbb a lakás elhagyására történő felszólítás kézhezvételét követő tizenöt napon belül a Zuglói ZRt. birtokába visszaadni.

Csatolandó mellékletek:

 • Kérelem bejelentő nyomtatvány – adatkezelési tájékoztatóval
 • Adatlap a lakásban lakó személyekről – jogcím megjelöléssel
  (az adatlapon minden önkormányzati lakásban lakó személy adatait fel kell tüntetni– a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya bemutatása szükséges az adatok ellenőrzése céljából minden személy részéről)
 • Gyermek(ek)re vonatkozóan a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás csatolása, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi okiratot, élettársi kapcsolat esetén közokiratba foglalt nyilatkozatot, vagy az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásában való feltüntetésről szóló tanúsítványt bemutatása
 • Vagyonnyilatkozatok a lakásban lakó/ költöző személyektől 7. § + régi
 • A bérlő és a bérlővel együtt lakó/költöző személyeknek jövedelméről szóló igazolások csatolása (lásd lenti útmutató szerint)
 • Lakbérigazolás
 • Közös költség igazolása
 • Közüzemi nullás igazolások

A jövedelemigazolás  az alábbiak szerint történhet:

a) a társadalombiztosítási ellátásokra (pld. öregségi, vagy özvegyi nyugdíj stb.) vonatkozóan a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást,
b) egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelmek esetén a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan az illetékes állami adóhatóság által kiadott igazolást, vagy
c) a munkaviszonyból származó jövedelmek esetén a lakásigénylés benyújtását megelőző 6 hónapra vonatkozó munkáltatói jövedelemigazolást. (formanyomtatvány használata kötelező)
Amennyiben kevesebb, mint 6 hónapja van munkaviszonyból származó jövedelme, szükséges a teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása arról, hogy a leigazolt időszakot megelőzően az igénylő nem rendelkezett ilyen jellegű jövedelemmel, vagy ha egyáltalán nem rendelkezik munkaviszonyból származó jövedelemmel, az erről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges.
d) a gyermekek után járó pénzbeli ellátásokról szóló igazolásokat
e) a nem munkaviszonyból vagy vállalkozási tevékenységből származó jövedelemről szóló igazolásokat,
f) tartásdíj megállapításáról szóló jogerős döntést, vagy ennek hiányában közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt megállapodást.

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb