Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Jogcím nélküli lakáshasználó bérleti jogviszonyának rendezése

Az általa használt lakást lehet bérbe adni annak a jogcím nélkül lakó személynek, aki a bérlő halála után a lakásban visszamaradt, ha:

a) a bérlő halálát megelőzően több mint 1 éve életvitelszerűen, a bérlővel együtt a lakásban lakott és az elhalt bérlő élettársa, gyermeke, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, szülője, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője;
b) a bérlő halálát megelőző 5 éve életvitelszerűen, a bérlővel együtt a lakásban laktak és a bérlő unokája, nagyszülője illetve testvére;
c) a bérlő halálát megelőző 10 éve életvitelszerűen, a bérlővel együtt a lakásban laktak.

A visszamaradt jogcím nélküli lakáshasználónak a bérlő halálát követő hatvan napon belül lehet bejelentenie a halál tényét a Lakás Osztálynak, amennyiben kérelmezi a lakás bérbe adását.
A kérelemhez mellékelni kell az elhunyt bérlő halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint az életvitelszerűen a bérlővel együtt lakás időtartamát igazoló okiratok másolatát.

Nem adható bérbe a lakás fenti feltételek fennállása esetén sem, ha a visszamaradt személy – kiskorú esetében a szülő -, az ország területén bárhol rendelkezik önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, lakás haszonélvezeti jogával, önkormányzati lakás bérleti, vagy bérlőtársi jogával.

A jogosultnak vállalnia kell a lakásban lakó többi – másik lakás bérbevételére nem jogosult – személynek a bérbe adandó lakásba történő állandó jellegű elhelyezését.

Fenti feltételeknek meg nem felelő jogcím nélküli lakáshasználó személy köteles a lakást a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetét követően haladéktalanul, de legkésőbb a lakás elhagyására történő felszólítás kézhezvételét követő tizenöt napon belül a Zuglói ZRt. birtokába visszaadni.

Az a jogcím nélkül lakó személy, aki nem tartozik a fent meghatározottak körébe, de lakáshasználata a kérelem benyújtását megelőző több mint egy évvel keletkezett, önkormányzati lakás bérlőjévé jelölheti ki, amennyiben:

a) a jogcímnélküli személy, vagy a vele együttlakó vagy együttköltöző közeli hozzátartozója nem rendelkezik önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, lakás haszonélvezeti jogával, önkormányzati lakás bérleti, vagy bérlőtársi jogával, és
b) a jogcímnélküli személy, vagy a vele együttlakó vagy együttköltöző közeli hozzátartozójának ingó- illetve ingatlan tulajdonának, valamint vagyoni értékű jogaiknak együttes forgalmi értéke nem haladja meg a 2 millió forintot, ide nem értve azt, ha az ingótulajdon a munkavállaláshoz használt gép vagy gépjármű;
c) a jogcímnélküli személy a bérbeadást megelőző öt éven belül:

 • ca) nem mondott le önkormányzati lakása bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében, vagy
 • cb) a lakását a magánforgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra, vagy
 • cc) beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el,

d) személyi, családi és egyéb körülményeinek vizsgálata során megállapítható, hogy

 • da) a maga és a vele együtt lakó családtagjainak magatartása nem ellentétes az együttélés követelményeivel,
 • db) a lakást, a közös használatra szolgáló helyiséget, területet nem rongálja, vagy nem használja a rendeltetéssel ellentétesen,

e) vállalja, hogy adósságrendezési megállapodásban rögzítve kettő éven belül az előírt használati díjat, közüzemi díjakat megfizeti, vagy az ezekből származó, felhalmozott tartozását kiegyenlíti és ennek érdekében együttműködik a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központtal továbbá, ha jogosult rá, részt vesz adósságkezelési szolgáltatásban.

A bérleti szerződés időtartama három év. Abban az esetben, ha a jogcím nélkül lakó személy – a felhalmozott tartozás kiegyenlítése szempontjából – az e) pontban foglaltak fennállnak, a bérleti szerződés időtartama kettő év.

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy Lakáshasznosítási Csoport Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

 • adatlap a lakásban lakó személyekről
 • a kérelmező és a vele együtt lakó hozzátartozók által kitöltött vagyonnyilatkozatok
 • jövedelemigazolások a kérelmező és a vele együtt lakó hozzátartozóktól (12 havi nettó jövedelem) pl. munkabér, tartásdíj, gyes, gyed, családi pótlék, nyugdíj stb.
 • lakbér/használati díj és közüzemek igazolásai a díjak megfizetéséről illetve a tartozás mértékéről
 • kérelmező és a vele együtt lakó nagykorú hozzátartozók személyi azonosító kártya másolatai
 • kérelmező és a vele együtt lakó hozzátartozók lakcímkártya másolatai
 • nyilatkozat – beszerezhető az ügyfélszolgálati irodán vagy letölthető a honlapról
 • amennyiben lakbér/használati díj hátralék van, a tartozás megfizetéséről szóló nyilatkozat, hogy két éven belül vállalja a tartozás megfizetését, és együttműködik a Zuglói Családsegítő Szolgálattal az adósságrendezés ügyében
 • az ügyfél által írt nyilatkozat(ok) a felhalmozott hátralék megfizetéséről – ha több közüzemi szolgáltatónál is tartozás van – külön-külön kell nyilatkozni, hogy két éven belül vállalja a tartozás(ok) megfizetését

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.