Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Születési támogatás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Pénzbeli ellátások gyermekvédelem

II. Konkrét megnevezése: Születési támogatás

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 48. §
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

2. Feltételek, jogosultak köre:

 • Budapest XIV. kerületi bejelentett lakóhely a közvetlenül a gyermek születését megelőzően a szülők valamelyikének legalább 1 éve,
 • születési anyakönyvi kivonat másolata,
 • a gyermek születését követően számított 6 hónapon belül kell benyújtani,
 • örökbefogadás esetén, amennyiben az egyik vagy mindkét örökbefogadó szülő, a gyermek születését vagy a gyermek hat hónapos korának betöltése előtt történt örökbe fogadását megelőzően, legalább hat hónapja a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen ott él,
 • a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 250 000 Ft-ot.

3. A kérelem benyújtásának módja:

a) papír alapon ( Ör. 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon)
b) személyes vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen:

 • kérelmező személyi azonosító adatai (neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve),
 • gyermek azonosító adatai (neve, születési neve, születési helye, ideje anyja neve),
 • TAJ szám
 • lakóhelye, tartózkodási helye,
 • nyilatkozat a gyermek saját háztartásban történő neveléséről.

III. Csatolandó mellékletek:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
 • az örökbefogadást engedélyező gyámhivatal által az örökbefogadás tényéről kiállított hatósági bizonyítvány

V. Az engedélyezési eljárás:

 • Hatáskör gyakorolója: Képviselő-testület
 • Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester
 • Eljáró szerven belül: Szociális Osztály
 • Ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlás 8 napon belül

VI. Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

 • A határozatban megállapított pénzbeli támogatás kifizetése
 • A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő- testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezést indokolni kell.

 • Illeték: nincs
 • Igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) Bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kereset nyújtható be a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevelet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (ügyfélszolgálat) – az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél – lehet benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk

Telefon: 06 1 872 9139

Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Osztály (1145 Budapest Pétervárad utca 2.)

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 17.00
Kedd: 08.15-12.00 , 12.30-15.30
Szerda: 08.15-12 00 , 12.30-16.00
Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
Péntek: 08.15.-11.30

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb