Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Rendszeres lakásfenntartási támogatás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli ellátás

II. Konkrét megnevezése: Rendszeres lakásfenntartási támogatás

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2008. évi IV. törvény,
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (Ör.),

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele:

 • lakhatási költségekhez nyújtott támogatás (villanyáram-, a víz-, és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és szemétszállítás díjához, a lakbérhez és közös költség)
 • ha a háztartás havi összjövedelemének és a lakásfenntartásra fizetendő jövedelemhányadnak a szorzata nem haladja meg az elismert lakásfenntartási költséget,
 • a család tagjainak egyike sem rendelkezik az Ör. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vagyonnal, – kérelmező Budapest XIV. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik
 • Budapest XIV. kerületi lakcím,

3. Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapon, (Ör. 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon)
b) személyesen vagy postán

III. Kérelem tartalma tételesen:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatai,
 • TAJ-száma,
 • állampolgársága,
 • családi állapota,
 • részesül-e fogyatékossági támogatásban,
 • idegenrendészeti státusza
 • a kérelmezővel azonos lakcímen és háztartásban élő személyekre vonatkozó természetes személyi azonosító adatok, TAJ-szám, állampolgárság, családi állapot, részesül-e fogyatékossági támogatásban, idegenrendészeti státusza
 • a lakott lakás mérete
 • nyilatkozat azzal kapcsolatosan, hogy más szerv ellátásában részesül-e a kérelmező vagy háztartástagja, ha munkanélküli,
 • csatolnia kell a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály hatósági bizonyítványát,
 • vagyonnyilatkozat. (A vagyonnyilatkozat tartalma: a kérelmező és háztartástagja ingatlanai valamint egyéb ingósága forgalmi értékére, annak megállapítás érdekében, hogy nevezett háztartása megfelel-e a Ör. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vagyoni feltételeknek).

IV. Csatolandó mellékletek:

 • jövedelemigazolás (a kérelem benyújtását megelőző hónapról)
 • munkanélküliség esetén a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály hatósági bizonyítványát az együttműködésről
 • közüzemi számlák, amelyhez a kérelmező kéri a támogatást
 • családi állapotra vonatkozó igazolás, amennyiben a kérelmező özvegy vagy elvált.
 • iskolalátogatási igazolás tanköteles háztartástagtól
 • igazolás vagy nyilatkozat tartásdíj összegéről

V. Az engedélyezési eljárás

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • átruházott hatáskörben eljár: polgármester
 • eljáró szerven belül: Szociális Osztály
 • ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban, vagy telefonon
 • döntés formája, tartalma: alakszerű határozat, (támogatás megállapítása, megváltoztatása, elutasítása, eljárás megszüntetése)

A támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

 • a határozatban megállapított pénzbeli támogatás utalása szolgáltató felé,
 • helyszíni szemle (környezettanulmány),
 • Ha a kérelmező vagy háztartása bármely tagja munkába áll, a pénzellátás összegét tovább kell folyósítani 6 hónapig 50%-kal csökkentett összegben abban az esetben, ha jövedelemhatár-túllépés következik be, ha nincs jövedelemhatár-túllépés, az eredeti összeget kell folyósítani három hónapon keresztül, majd ezt követően csökkenteni az új jövedelmi viszonyoknak megfelelően.
 • A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő- testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezést indokolni kell.

 • Illeték: nincs
 • igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) Bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kereset nyújtható be a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevelet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (ügyfélszolgálat) – az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél – lehet benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk

Telefon: 06 1 872 9139

Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 17.00
Kedd: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Szerda: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 16.00
Csütörtök: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Péntek: 8. 15 – 11.30.

Szükséges esetén eljáró ügyintéző: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2, tárgyaló

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb