Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Telekadó

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Telekadó

II. Konkrét megnevezése

Telekadó adatbejelentés

Vonatkozó jogszabályok:

  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
  • az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
  • a Budapest-Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról.F

Tevékenység engedély kiadás feltétele:

Az adózó adatbejelentése, alapján határozattal kerül megállapításra a fizetendő vagy törlendő telekadó, illetve az adómentesség és annak jogcíme. Az adóhatóság az adót közhiteles nyilvántartások, valamint az építésügyi hatóságnak az adatszolgáltatásából tudomásra jutó adatok alapulvételével is megállapíthatja.

Adatbejelentés benyújtás módja:

a) papíralapú – kötelezően alkalmazandó nyomtatványon (telekadó adatbejelentés)
b) jogi személy adózók cégkapun vagy önkormányzati hivatali portálon (OHP) keresztül,
c) magánszemély adózók önkormányzati hivatali portálon (OHP) keresztül, személyesen vagy postai úton

III. Adatbejelentés tartalma tételesen

Adatbejelentés fajtája, adatbejelentés benyújtásának oka, az adatbejelentő adatai, az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga. Az adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja, változásának, megszűnésének időpontja. A telek adatai, a telek általános jellemzői. Mentességek kedvezmények, egyéb adókötelezettséget érintő megjegyzés. Dátum, adózó vagy képviselőjének aláírása.

IV. Csatolandó mellékletek

Amennyiben személyesen nem az adózó jár el, meghatalmazás.

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója: Jegyző

Ügyintézési határidő:
Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Eljárás hiányos adatbejelentés esetén:
Az adóhatóság hiánypótlásra felszólítást küld, a hiánypótlásra nyitva álló határidő kézhezvételtől számított 15 nap. Amennyiben az adatbejelentésre kötelezett a megadott határidőre nem tesz eleget a hiánypótlásnak, az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mértékű mulasztási bírságot szab ki.

Döntés formája:

Adóköteles a Budapest Főváros XIV. Kerület illetékességi területén lévő telek.

Az adóalany az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, illetőleg több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Az adóalanynak adatbejelentési kötelezettsége van. Az adatbejelentés alapján az adóhatóság határozattal állapítja meg a fizetendő adót és a fizetési határidőt.

Mentes az adó alól:

a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonságiterület (övezet) feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettő árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

Önkormányzati rendeleti mentesség:

Mentes az a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen a Htv. 52. § 60. pontjában meghatározott lakóépület áll.

Lakóépület: olyan épület, amelynek hasznos alapterülete legalább 50 százalékát lakások hasznos alapterülete teszi ki.

Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

Az adó évi mértéke 350.- Ft/m2.

 Az adóhatóság az adatbejelentés adatai alapján határozatban állapítja meg a fizetendő adót, a fizetési határidőt és a fizetés módját.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Az adatbejelentés benyújtása díj és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

A telekadót a Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Telekadó beszedési számlájára 11784009-15514004-02510000 kell teljesíteni. Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

Abban az esetben ha, az adózó telekadó fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, az adóhatóság végrehajtási eljárást kezdeményez.

VIII.   Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

 Jegyző döntése ellen:
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel élhet.

Illeték:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése szerint az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke-, ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 forint.

IX. Költségmentesség engedélyezése

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. § (1) bekezdése alapján teljes költségmentesség akkor engedélyezhető, ha az ügyfél

a) és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el a szociális vetítési alap összegét. (2023-ban 28.500 forint).
b) ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.

A Kr. 7. § (1) bekezdése alapján részleges költségmentesség akkor engedélyezhető, ha az ügyfél

a) és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el a szociális vetítési alap összegének 150 %-át, azaz 42.750 forintot,
b) ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.

X. További információk

Ügyfélfogadás: Ügyfélszolgálat (Bácskai u. 53.)

Hétfő: 8.15 – 12.00 és 12.30 – 17.00
Kedd: 8.15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Szerda: 8.15 – 12.00 és 12.30 – 16.00
Csütörtök: 8.15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Péntek: 8.15 – 11.30

Kapcsolódó űrlapok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb