Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Telekadó

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Telekadó

II. Konkrét megnevezése

Telekadó bevallás

Vonatkozó jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, a Budapest-főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015 (XI.27.) számú önkormányzati rendelete a telekadóról.

Tevékenység engedély kiadás feltétele:

Az adóbevallás, bejelentés alapján határozattal kerül megállapításra a fizetendő vagy törlendő telekadó, illetve az adómentesség és annak jogcíme.

Bevallás benyújtás módja:

a) papír alapú – kötelezően alkalmazandó nyomtatványon (telekadó bevallás)
b) személyesen vagy postai úton

III. Bevallás tartalma tételesen

Bevallás fajtája, bevallás benyújtásának oka, az adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja. A telek adatai, bevallás benyújtó (az adó alany) adatai. A telek általános jellemzői. Mentességek kedvezmények, egyéb adókötelezettséget érintő megjegyzés. Dátum, adózó vagy képviselőjének aláírása.

IV. Csatolandó mellékletek

Amennyiben személyesen nem az adózó jár el, meghatalmazás.

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója:
Jegyző

Ügyintézési határidő:
Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Eljárás hiányos bevallás esetén:
Az adóhatóság hiánypótlásra felszólítást küld, a hiánypótlásra nyitva álló határidő kézhezvételtől számított 15 nap.

Döntés formája:

Adóköteles a Budapest Főváros XIV. Kerület illetékességi területén lévő telek.

Az adó alany az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, illetőleg több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok

Az adóalanynak bevallási kötelezettsége van. A bevallás alapján az adóhatóság határozattal állapítja meg a fizetendő adót és a fizetési határidőt. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok maguk közül egyet felruházhatnak azzal a joggal, hogy az adóhatóság felé valamennyiüket képviselje. Ebben az esetben az adóhatóság ezzel az egy tulajdonossal tartja csak a kapcsolatot, és a többi tulajdonos felé ez a személy tartozik be- és elszámolással.

Mentes az adó alól: 
a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a.
d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonságiterület (övezet) feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettő árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

Önkormányzati rendeleti mentesség:
Mentes az a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen a Htv. 52. § 60. pontjában meghatározott lakóépület áll.

Lakóépület: olyan épület, amelynek hasznos alapterülete legalább 50 százalékát lakások hasznos alapterülete teszi ki.

Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

Az adó évi mértéke 300.- Ft/m2.

Az adóhatóság a bevallás adatai alapján határozatban állapítja meg a fizetendő adót, a fizetési határidőt és a fizetés módját.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Bevallás benyújtása díj és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

A telekadót a Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Telekadó beszedési számlájára 11784009-15514004-02510000 kell teljesíteni. Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

Abban az esetben ha, az adózó telekadó fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, az adóhatóság végrehajtási eljárást kezdeményez.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Jegyző döntése ellen:
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel élhet.

Illeték:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése szerint az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke-, ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 forint.

b) Bírósági felülvizsgálat:
A másodfokú adóhatóság elutasító döntése ellen.

IX. Költségmentesség engedélyezése

Közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. 4 § (1) bekezdése a) pontja alapján az eljárás során költségmentesség akkor engedélyezhető, ha az ügyfél és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (2017-ben 28.500 forint).

A Kr. 5 § (1) bekezdése alapján: külön indokolt esetben költségmentesség engedélyezhető, illetve részleges költségmentességet lehet engedélyezni továbbá, ha az ügyfél és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, azaz 42.750 forintot.

X. További információk

Ügyfélfogadás: Ügyfélszolgálat (Bácskai u. 53.)

Hétfő: 8.15-12.00 és 12.30-17.00
Kedd: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Péntek: 8.15-11.30

Kapcsolódó űrlapok:

Meghatalmazás adóügyekben való eljáráshoz

52/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet a telekadóról

Telekadó bevallás

Tájékoztató a telekadóról

Megosztás

Hozzászólások lezárva.