Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Településképi véleményezési eljárás

A leírás frissítve – 2021. november 25.

I. Tevékenység átfogó megnevezése
településképi véleményezési eljárás

II. Kérelem benyújtás módja
A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR) feltölti, és a településképi vélemény iránti kérelmet elektronikusan vagy papír alapon nyújtja be az önkormányzat részére, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.

III. Kérelem tartalma tételesen
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét és címét, valamint a tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát. A kérelemhez építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni.

IV. Csatolandó mellékletek
Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 • az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet,
 • a rendeltetés meghatározását, valamint
 • az építészeti követelményeknek való megfelelésről szóló rövid leírást.

Az építészeti-műszaki tervdokumentációnak az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 • műszaki leírás,
 • beépítési követelményeket igazoló idomtervek,
 • helyszínrajz a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények tetőfelülnézetével, a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának ábrázolásával,
 • az épület tömegkialakítását meghatározó, eltérő szintek alaprajzai,
 • megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró metszet,
 • építmény valamennyi jellemző külső nézetét ábrázoló homlokzati terv,
 • színezési terv a homlokzati anyaghasználat és szín pontos meghatározásával, valamint
 • utcakép és látványterv az illeszkedés megfelelőségének megállapításához szükséges számú szomszédos épületek ábrázolásával.

Letölthető dokumentum:

V. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj
A településképi véleményezési eljárás lefolytatása illeték- és díjmentes.

VI. Településképi véleményezési eljárás leírása
Az építési-, az összevont építési- és a fennmaradási engedélyezési eljárást, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszát megelőzően településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni.

A településképi véleményezési eljárásban a képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester jár el. A polgármesternek a településképi véleményezési eljárás során hozott döntését a főépítész készíti elő.

A véleményezési eljárás során vizsgálni kell

 • a településképi követelményeknek való megfelelést,
 • településkép-védelmi szempontból a közterületről látható épület, épületrész kialakításának módját,
 • közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását.

A településképi követelményeket a ZVR 14-77. §-a, a dokumentáció elbírálásának településképi szempontjait a ZVR 15. melléklete tartalmazza.

A településképi véleményt az önkormányzat 15 napon belül adja ki, mely Zugló főépítészének vagy Tervtanácsának szakmai véleményén alapul.

Az önkormányzat a településképi véleményében

 • engedélyezésre – feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül – javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy
 • engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha
  • a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e rendeletben meghatározottaknak, és a kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy csak részben tesz eleget, vagy
  • a tervezett építési tevékenység a településképi követelmények alapján nem támogatható.

Az önkormányzat a településképi véleményt papír alapon, valamint a településképi véleményt a véleményezett és elektronikusan záradékolt dokumentációval együtt az ÉTDR-en keresztül küldi meg a kérelmezőnek.

Ha az önkormányzat a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem nyilvánít véleményt, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

VII. A településképi véleményben foglaltak jogkövetkezménye
A tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott településképi véleményt az építésügyi hatóság bizonyítékként veszi figyelembe.

VIII. A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai
A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

IX. Vonatkozó jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
 • a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
 • építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
 • Budapesti Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelete
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Zugló városképvédelméről szóló 10/2021. (III.26.) önkormányzati rendelete
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Zugló építési szabályzatáról szóló 11/2021. (III.26.) önkormányzati rendelete
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb