Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Közterületi zajjal járó rendezvények

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Környezetvédelmi Hatósági Igazgatás – polgármester
Közterületi zajos rendezvények engedélyeztetése

1. Vonatkozó jogszabályok

 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2008.(XII.19.) rendelete a zajvédelem helyi szabályairól
 • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
 • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről,
 • 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről,
 • 180/2005. (IX.9.) Korm. rend. a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról,
 • 42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról,
 • 14/2008. (VI.27.) IRM. rend. a tanúk költségtérítéséről,
 • 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről,
 • 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól,
 • 335/2012. (XII. 4.) Korm. Rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről,
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása

 • a kérelem határidőre történő benyújtása
 • akusztikai szakértő általi megfelelés igazolása

3. Kérelem benyújtás módja

a) papír alapú

 • kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon (igen – nem)

II. Kérelem tartalma tételesen

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2008.(XII.19.) rendelete a zajvédelem helyi szabályairól 1. számú mellékletét képező zajvédelmi adatlap adattartalma, a zajforrás várható zajkibocsátására, hatásterületének meghatározása, akusztikai szakértői véleményt, mely igazolja a tervezett zajos tevékenységnek a mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét számítás vagy konkrét zajmérés alapján

III. Csatolandó mellékletek

 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2008.(XII.19.) rendelete a zajvédelem helyi szabályairól 1. számú mellékletét képező zajvédelmi adatlap,
 • a zajforrás várható zajkibocsátására, hatásterületére vonatkozó dokumentumok,
 • akusztikai szakértői véleményt, mely igazolja a tervezett zajos tevékenységnek a mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét számítás vagy konkrét zajmérés alapján,
  – képviseleti jogosultságot igazoló iratok,
  – bérleti szerződés vagy terület használatot igazoló megállapodás

IV. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója: polgármester

Eljáró szerven belül: Hatósági Osztály – Általános Hatósági Csoport

Ügyintézési határidő: 21 nap

Eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlás

Ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:

a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
i)
j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Döntés formája, tartalma:

Határozat, mely tartalmazza a közterület megnevezését, címét és/vagy helyrajzi számát, engedélyes nevét és címét (székhelyét), a hatásterületen lévő védendő objektumok címét, helyrajzi számát, épületjegyzék szerinti besorolását a megállapított zajkibocsátási határértékeket, a zajkeltő rendezvény időpontját.

V. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

5000 Ft

VI. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

Ellenőrzés akkreditált zaj- és rezgésmérési engedéllyel rendelkező szervezet által, jogkövetkezmény: engedély kiadás megtagadása, tevékenység korlátozása, engedély visszavonása, közösség ellenes magatartást megállapító eljárás kezdeményezése

VII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Jegyző döntése ellen

 • illeték : 10.000. Ft.
 • igazgatási szolgáltatási díj: –

VIII. Költségmentesség engedélyezése:

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján

IX. További információk

telefon: +36 1 872 9321

e-mail: szommer@zuglo.hu

ügyfélfogadás
Hétfő: 13.30. – 18.00
Szerda:  8.15. – 16.30
Péntek: 8.15. – 11.30

Megosztás

Hozzászólások lezárva.