Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
szeptember 20. csütörtök, Friderika

Gazdasági Osztály

Költségvetési- és Pénzügyi Csoport, Számviteli Csoport, Intézménygazdasági csoport

Elérhetőség:

Szegvári Etelka osztályvezető – 06 1 872 9248
Selyem Hajnalka asszisztens – 06 1 872 9248

Berecz Valéria Számviteli csoport, csoportvezető – 06 1 872 9270
Lihor Balázs Intézménygazdasági csoportvezető – 06 1 872 9437

Költségvetési- és pénzügyi Csoport feladatai:

Költségvetési- és Pénzügyi Csoport
Balázs Andrea
pénzügyi ügyintéző
költségvetési rendelet összeállítása, időszaki költségvetési beszámolók és előirányzat módosításokhoz kapcsolódó testületi döntések előkészítése, fedezetigazolás 06 1 872 9408
Ágostonné Fésűs Éva
Kanczler Katalin
Pénzügyi ügyintéző
nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatok ellátása és kapcsolattartás 06 1 872 9249
Farkas Irén
Pénzügyi és költségvetési ügyintéző
pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi ügyintézés, társasházi kölcsönök, önkormányzat által nyújtott egyéb támogatások kezelése, elszámolásainak ellenőrzése 06 1 872 9282
Mühl Anikó
Pénzügyi ügyintéző
banki átutalások előkészítése, likviditáskezelés, egyéb számviteli bizonylatok kifizetésének előkészítése 06 1 872 9244
Császár Andrásné
Pénzügyi ügyintéző
szociális juttatások kifizetésének előkészítése, helyi támogatással, munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos nyilvántartások vezetése és ügyintézése, bírságok nyilvántartása, kezelése 06 1 872 9246
Veres Szilvia
Rehabilitációs Munkatárs
adminisztratív feladatok ellátása 06 1 872 9140

 

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének tervezésével, felhasználásával, beszámolással kapcsolatos feladatok:

 • előkészíti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséről szóló rendelet­tervezetet a vonatkozó törvények, a Képviselő-testület által meghatározott irányelvek (koncepció) alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület által meghatározott szerkezetben, információtartalommal és határidőben;
 • biztosítja a költségvetés összeállításához szükséges információkat a gazdálkodó szervezeti egységek és az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények számára;
 • a Képviselő-testület által elfogadott költségvetést az előírt részletezésben, a költségvetési tervezési nyomtatványok kitöltésével továbbítja a Magyar Államkincstárhoz;
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a tervszámok felhasználási adatait, szükség esetén él a figyelemfelhívás lehetőségével;
 • előkészíti a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéseket;
 • előkészíti a jogszabályok és a helyi önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően a költségvetési beszámolót;
 • ellátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladataival kapcsolatos operatív pénzügyi teendőket:
 • kezeli az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal fizetési számláit és az alszámlákat, a számlaforgalom követésével biztosítja a folyamatos likviditást;
 • biztosítja a házipénztári kifizetésekhez szükséges pénzeszközöket;
 • figyelemmel kíséri a szabadrendelkezésű pénzeszközök kihelyezésének alakulását, kezdeményezi a szükséges intézkedéseket, analitikus nyilvántartást vezet a lekötéskor tulajdonába kerülő állampapírokról és banki betétekről;
 • biztosítja az államháztartási információs rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatást (Magyar Államkincstár);
 • vezeti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződések, megrendelések (kötelezettségvállalások) nyilvántartását; a kötelezettségvállalások nyilvántartását a belső utasításnak megfelelően;
 • végzi a gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok kiadásainak és bevételeinek elszámoltatását;
 • ellátja a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával, költségvetési előirányzat felhasználásával kapcsolatos feladatokat;
 • előkészíti az egyedi döntéseket a Képviselő-testület, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a polgármester részére:
 • önkormányzati biztos kirendelése;
 • előirányzat-módosítások, átcsoportosítások;
 • az Önkormányzat szabad rendelkezésű pénzeszközeinek kihelyezése;
 • behajthatatlan követelések törlése;
 • gazdálkodási jogkörök változása, átruházása;
 • költségvetési gazdálkodásra vonatkozó egyéb intézkedések;
 • vezeti az előirányzatok nyilvántartását,
 • elkészíti a költségvetésben szereplő éves likviditási terv havi aktualizált módosításit;
 • ellátja az intézmények finanszírozási feladatait az intézményi pénzellátási rendszer keretében;
 • számfejti, átutalásra előkészíti a nem rendszeres személyi juttatásokat.
 • Egyéb feladatok:
  • a helyi támogatást kiutalja, a fizetési kötelezettséget előírja. Késedelmes fizetés esetén felszólítást küld, ennek eredménytelensége esetén az illetékes szervezeti egységet tájékoztatja; év végén egyenlegközlőt küld;
  • a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos pénzügyi feladatokat ellátja (utalás, könyvelés);
  • a bírságokat előírja, a beérkezett befizetéseket lekönyveli, a hátralékosokról kimutatást készít az illetékes osztályok részére;
  • a Humánszolgáltatási Osztálytól érkező határozatok alapján rögzíti a kifizetendő segélyek, támogatások összegét, gondoskodik kifizetésükről;
  • a nyugdíj járulékok, az egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó elszámolásához névszerinti adatszolgáltatást készít a Magyar Államkincstárnak,
  • a központi költségvetési támogatásokat leigényli a Magyar Államkincstártól;
  • statisztikai adatokat szolgáltat.

Számviteli Csoport feladatai:

Számviteli Csoport
Kovács Csilla Alíz
Pénzügyi ügyintéző
tárgyi eszköz analitikus nyilvántartása az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a polgármesteri hivatal tekintetében, közreműködés leltározásban, selejtezésben 06 1 872 9276
Homolya Melinda
Számviteli ügyintéző
közterület-használati, lakbér és elidegenítési bankszámlák könyvelése, társosztályok részére adatszolgáltatás 06 1 872 9269
Mészáros Márta
Számviteli ügyintéző
önkormányzati alszámlák könyvelése, önkormányzat és polgármesteri hivatal adóbevallásainak készítése 06 1 872 9270
Szegi Katalin
Számviteli ügyintéző
önkormányzati főszámla könyvelése, folyószámla egyeztetés 06 1 872 9270
Freud Andrásné
Számviteli ügyintéző
vevőszámla kiállítása,vevőfolyószámlák egyeztetése, pénzügyi bizonylatok ellenőrzése 06 1 872 9262
Tóthné Decsi Andrea
Pénzügyi ügyintéző
intézmények bankszámlaforgalmának könyvelése, intézményeket érintő egyeztetések 06 1 872 9433
Zoller-Palkovics Szilvia
Könyvelő
Intézmények bankszámla forgalmának könyvelése, intézmények bérkönyvelése és egyéb könyvelési feladatok ellátása 06 1 872 9262
Várhomoki Roland
Számviteli ügyintéző
polgármesteri hivatal bankszámlájának könyvelése, önkormányzati alszámlák könyvelése, egyeztetések, adatszolgáltatás társosztályok részére 06 1 872 9269

 

Főkönyvi nyilvántartást vezet az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, és nemzetiségi önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól, az összes folyószámlán történő pénzforgalomról:

 • üzemelteti az integrált pénzügyi rendszert;
 • biztosítja az államháztartási információs rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatást (Magyar Államkincstár);
 • gondoskodik az Önkormányzat valós vagyoni, pénzügyi helyzetét bemutató, a mérleget alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetéséről, egyeztetéséről;
 • üzembe helyezési okmányok és egyéb dokumentumok alapján gondoskodik az önkormányzati és polgármesteri hivatali vagyon állományba vételéről, illetve állományból történő kivezetéséről;
 • összeállítja az Önkormányzat vagyonkimutatását;
 • koordinálja és ellenőrzi a Magyar Államkincstár felé teljesítendő költségvetési, pénzügyi területet érintő adatszolgáltatásokat;
 • kezeli, őrzi a pénzügyi szigorú számadású nyomtatványokat;
 • nyilvántartásba veszi a bejövő számlákat, ellenőrzi, érvényesíti, átutalásra előkészíti, rendezi, tárolja a banki bizonylatokat;
 • karbantartja a pénzügyi rendszer törzsadatait;
 • nyilvántartja a különböző eszközöket és anyagokat;
 • a belső utasításban előírt időközönként, illetve elrendelés esetén előkészíti, koordinálja a leltározással kapcsolatos feladatokat, valamint a Selejtezési Bizottság működésével, a selejtezéssel kapcsolatos feladatokat;
 • kezeli, feldolgozza, továbbítja a nettó finanszírozással kapcsolatos adatokat a Magyar Államkincstárnak
 • ellátja a számlázási feladatokat;
 • ellátja a helyiségek eladásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat (előírja a vételárat, számlát készít, felszólítást, egyenlegközlőt küld, fizetési késedelem esetén értesíti az illetékes szervezeti egységet;
 • biztosítja a megbízott könyvvizsgáló tevékenységének feltételeit.

Intézménygazdasági csoport feladatai:

 

Intézménygazdasági Csoport
Balassa Lászlóné Erika
Nagy Gabriella
Élelmezési ügyintéző
a csoport feladat-ellátási körébe tartozó intézmények napi közétkeztetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása 06 1 872 9432
Vida Ferencné Marika
Adminisztrátor
az Intézménygazdasági csoport feladat-ellátási körébe tartozó gyermek- és felnőtt étkeztetéséhez kapcsolódó tevékenységek adminisztratív támogatása 06 1 872 9432
Mankovics Zsolt
Mészáros Zsolt
Leltárellenőr
a csoport feladat-ellátási körébe tartozó intézmények felhalmozási előirányzatot érintő beszerzéseinek rögzítése, valamint ezen intézmények tárgyi eszközeivel és immateriális javaival kapcsolatos egyéb nyilvántartási feladatok ellátása 06 1 872 9430
Hurai Szilvia
Pénzügyi ügyintéző
a csoport feladat-ellátási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatban beérkező számlák előkontírozása, az előkészített napi utalási csomagok ellenőrzése, valamint érvényesítői feladatok ellátása 06 1 872 9431
Szentgyörgyi Andrásné
Pénzügyi ügyintéző
a csoport feladat-ellátási körébe tartozó intézmények állandó készpénzellátmányaihoz kapcsolódó utalványok rögzítése, nyilvántartása, érvényesítői feladatok ellátása 06 1 872 9431
Vántus Tímea
Pénzügyi ügyintéző
a csoport feladat-ellátási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos számlák rögzítése, azok utalványainak elkészítése, a napi utalási csomagok elkészítése, az átutalások indítása 06 1 872 9431
Takács Beatrix
Pénzügyi és költségvetési ügyintéző
a csoport feladat-ellátási körébe tartozó intézmények napi utalásainak és utalványkészítésének ellenőrzése, előirányzatok szerinti lekövetése, pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások nyilvántartása, intézményi egyenlegközlők előkészítése; költségvetés-tervezésben való részvétel 06 1 872 9436
Varró Henriette
Pénzügyi és költségvetési ügyintéző
a csoport feladat-ellátási körébe tartozó intézmények napi utalásainak és utalványkészítésének ellenőrzése, előirányzatok szerinti lekövetése, pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások nyilvántartása, intézményi egyenlegközlők előkészítése; költségvetés-tervezésben való részvétel 06 1 872 9436
Vágfalvy Ágnes
Pénztárellenőr
a csoport feladat-ellátási körébe tartozó intézmények rovatos állandó ellátmányához kapcsolódó pénztári tételek ellenőrzése, a vásárlásra kiadott előlegek határidőre történő elszámolása, érvényesítési jogkör gyakorlása, pénztárzárás előtti ellenőrzés  06 1 872 9431
Mihalikné Fekete Mária
Pénztáros
a csoport feladat-ellátási körébe tartozó intézmények, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának, Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal és a kerületi nemzetiségi önkormányzatok napi készpénzforgalmához kapcsolódó pénztári feladatok ellátása 06 1 872 9470
Kovácsné Szabó Edina
Kontroller
az Intézménygazdasági csoport feladat-ellátási körébe tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek költségvetés-tervezési és előirányzat-kezelési feladatainak ellátása 06 1 872 9497

 

28 gazdasági szervezettel nem rendelkező, önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (nevelési, szociális és egyéb intézmények) gazdálkodási és pénzügyi feladatainak ellátása, valamint a kerületi önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok házipénztárainak üzemeltetése:

 • kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése,
 • a pénzforgalom és a likviditás figyelemmel kísérése, likviditási terv készítése,
 • számlázási feladatok,
 • bankszámlakezelés és –nyilvántartás,
 • céltámogatások pénzügyi teljesítésének elszámolása,
 • a központi keretek és pályázati támogatások elkülönített nyilvántartása és elszámolása, ellenőrzése,
 • intézményi állandó ellátmányok és bankkártyás elszámolások nyilvántartása,
 • részvétel az intézményi költségvetés-tervezési feladatok ellátásában,
 • az intézményi költségvetések kezelése, az előirányzatok nyilvántartásának felügyelete,
 • az előirányzat-módosítási igények kezelése, a módosítások végrehajtása,
 • az intézmények tájékoztatása a rendelkezésre álló előirányzatokról és azok felhasználásáról,
 • tárgyi eszközök és immateriális javak nyilvántartása, leltározásának koordinációja, valamint selejtezésének nyomon követése és adminisztrációja,
 • közétkeztetési adagmegrendelés, nyilvántartási-adminisztrációs feladatok és panaszkezelés,
 • jogszabály által előírt különféle adatszolgáltatások teljesítése,
 • az éves zárlati munkák pénzügyi-költségvetési oldalról történő támogatása.
Megosztás

Hozzászólások lezárva.