Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
június 4. csütörtök, Bulcsú

Gazdasági Osztály

Vagyongazdálkodási Csoport, Pénzügyi és Költségvetési Csoport, Számviteli Csoport, Intézménygazdasági Csoport

Szegvári Etelka osztályvezető
Elérhetőség:

 • Szabó-Csordás Magdolna osztályvezetői referens – 06 1 872 9248
 • Veres Szilvia adminisztrátor – 06 1 872 9140
 • Palánkai Tünde kiemelt monitoring referens

Vagyongazdálkodási Csoport

A Vagyongazdálkodási Csoport az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos pénzügyi tevékenységet, valamint az ingatlanvagyonnal kapcsolatos nyilvántartás céljából az önkormányzati katasztervezetését látja el.

Az önkormányzati lakáspénzügyekkel kapcsolatos ügyfélfogadás, az ügyfelek tájékoztatása, kérelmek átvétele és továbbítása a Pétervárad utca 2. sz. alatti ügyfélszolgálaton általános ügyfélfogadási időben történik.

Általános ügyfélfogadás:
Hétfő: 12.30-18.00
Szerda: 8.15-12.00, 12.30-16.30
Péntek: 8.15-11.30

 

Vagyongazdálkodási Csoport
Heitmár Melinda
csoportvezető
Lakásbérlők ügyeivel kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9356
Fabriczius Gabriella
pénzügyi ügyintéző
Lakásbérlők ügyeivel kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9160
Farkas Ildikó
adminisztrátor
Közművekkel kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9252
Gálné Lippai Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző
Elidegenített lakásokkal kapcsolatos ügyintézés, Életjáradékosokkal kapcsolatos feladatok 06 1 872 9159
Rácz Andrea
Könyvelő
Befizetések könyvelésével kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9109
Eszterköviné Magyar Magdolna
ingatlanvagyon referens
önkormányzati ingatlanvagyon kataszter vezetése 06 1 872 9193
Sipos Lenke Katalin
adminisztrátor
06 1 872 9293
Neparáczki Noémi
pénzügyi ügyintéző
06 1 872 9231

 

A Vagyongazdálkodási Csoport feladata:

 • lakbér- illetve egyéb szolgáltatási díjakat tartalmazó számlák elkészítése és kiküldése, továbbá a befizetések nyilvántartása
 • nullás és hátralékigazolások kiállítása
 • előterjesztést készítése a részletfizetéssel kapcsolatos ügyekben
 • eladott lakások vételár törlesztő részleteinek nyilvántartása és a végtörlesztéssel kapcsolatos ügyintézés
 • önkormányzati tulajdonú ingatlanok – lakás célú és egyéb helyiségek – közös költségeinek kezelése és nyilvántartása, átutalás előkészítése
 • vagyonkataszter vezetése
 • követeléskezeléshez adatszolgáltatás

Vonatkozó jogszabályok:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény)
  2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI. 18.) sz. önkormányzati rendelet a 2016. 07. 31. napjáig benyújtott kérelmek és indított ügyek tekintetében, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 37/2016. (VII. 06.) sz. önkormányzati rendelet a 2016. 08. 01. napjától benyújtott kérelmek és indított ügyek tekintetében
 • Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 37/2004. (VI.23.) sz. önkormányzati rendelet
 • az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016.(III. 04.) sz. önkormányzati rendelet
 • A statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény
 • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 • Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
 • Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 • Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási, adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992 (XI.6.) Kormány rendelet
 • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet
 • Az ingatlan-nyilvántartás végrehajtásáról szóló 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet
 • A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004.(I.28.) GKM rendelet
 • Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló többször módosított 19/2003.(VII.08.) sz. önkormányzati rendelete
 • Építményjegyzékről szóló 9006/1999.(SK.5.) KSH közlemény

Hatáskörrel rendelkezik (ügytípustól függően): a Polgármester, a Szociális Bizottság és a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

Letölthető dokumentum:

Ügytípusok:

Pénzügyi és Költségvetési Csoport:

 

Pénzügyi és költségvetési csoport
Bottyán László Csoportvezető 06 1 872 9300
Ágostonné Fésűs Éva Pénzügyi ügyintéző
Balázs Andrea Költségvetési ügyintéző
Frank Tamás Pénzügyi ügyintéző
Farkas Irén Pénzügyi és költségvetési ügyintéző
Fuksz Ágnes Pénzügyi ügyintéző
Mühl Anikó Pénzügyi ügyintéző
Páldi Csaba Pénzügyi ügyintéző
Kaiser-Balogh Anita Monitoring referens

 

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének tervezésével, felhasználásával, beszámolással kapcsolatos feladatok:

 • előkészíti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséről szóló rendelet­tervezetet a vonatkozó törvények, a Képviselő-testület által meghatározott irányelvek (koncepció) alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület által meghatározott szerkezetben, információtartalommal és határidőben;
 • biztosítja a költségvetés összeállításához szükséges információkat a gazdálkodó szervezeti egységek és az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények számára;
 • a Képviselő-testület által elfogadott költségvetést az előírt részletezésben, a költségvetési tervezési nyomtatványok kitöltésével továbbítja a Magyar Államkincstárhoz;
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a tervszámok felhasználási adatait, szükség esetén él a figyelemfelhívás lehetőségével;
 • előkészíti a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéseket;
 • előkészíti a jogszabályok és a helyi önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően a költségvetési beszámolót;
 • ellátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladataival kapcsolatos operatív pénzügyi teendőket:
 • kezeli az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal fizetési számláit és az alszámlákat, a számlaforgalom követésével biztosítja a folyamatos likviditást;
 • biztosítja a házipénztári kifizetésekhez szükséges pénzeszközöket;
 • figyelemmel kíséri a szabadrendelkezésű pénzeszközök kihelyezésének alakulását, kezdeményezi a szükséges intézkedéseket, analitikus nyilvántartást vezet a lekötéskor tulajdonába kerülő állampapírokról és banki betétekről;
 • biztosítja az államháztartási információs rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatást (Magyar Államkincstár);
 • vezeti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződések, megrendelések (kötelezettségvállalások) nyilvántartását; a kötelezettségvállalások nyilvántartását a belső utasításnak megfelelően;
 • végzi a gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok kiadásainak és bevételeinek elszámoltatását;
 • ellátja a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával, költségvetési előirányzat felhasználásával kapcsolatos feladatokat;
 • előkészíti az egyedi döntéseket a Képviselő-testület, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a polgármester részére:
 • önkormányzati biztos kirendelése;
 • előirányzat-módosítások, átcsoportosítások;
 • az Önkormányzat szabad rendelkezésű pénzeszközeinek kihelyezése;
 • behajthatatlan követelések törlése;
 • gazdálkodási jogkörök változása, átruházása;
 • költségvetési gazdálkodásra vonatkozó egyéb intézkedések;
 • vezeti az előirányzatok nyilvántartását,
 • elkészíti a költségvetésben szereplő éves likviditási terv havi aktualizált módosításit;
 • ellátja az intézmények finanszírozási feladatait az intézményi pénzellátási rendszer keretében;
 • számfejti, átutalásra előkészíti a nem rendszeres személyi juttatásokat.
 • Egyéb feladatok:
  • a helyi támogatást kiutalja, a fizetési kötelezettséget előírja. Késedelmes fizetés esetén felszólítást küld, ennek eredménytelensége esetén az illetékes szervezeti egységet tájékoztatja; év végén egyenlegközlőt küld;
  • a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos pénzügyi feladatokat ellátja (utalás, könyvelés);
  • a bírságokat előírja, a beérkezett befizetéseket lekönyveli, a hátralékosokról kimutatást készít az illetékes osztályok részére;
  • a Humánszolgáltatási Osztálytól érkező határozatok alapján rögzíti a kifizetendő segélyek, támogatások összegét, gondoskodik kifizetésükről;
  • a nyugdíj járulékok, az egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó elszámolásához névszerinti adatszolgáltatást készít a Magyar Államkincstárnak,
  • a központi költségvetési támogatásokat leigényli a Magyar Államkincstártól;
  • statisztikai adatokat szolgáltat.

Számviteli Csoport feladatai:

 

Számviteli csoport
Tóthné Buzsik Mónika Csoportvezető 06 1 872 9390
Lauber Ildikó Számviteli ügyintéző
Szegi Katalin Számviteli ügyintéző
Mészáros Márta Számviteli ügyintéző
Freud Andrásné Számviteli ügyintéző
Borkó Lászlóné Számviteli ügyintéző
Román Ernő Főkönyvi könyvelő
Füri Margit Számviteli ügyintéző
Kovács Csilla Aliz Tárgyi eszköz nyilvántartó
Mészáros Zsolt Tárgyi eszköz nyilvántartó
Mankovics Mihály Zsolt Tárgyi eszköz nyilvántartó
Szabó Lajosné Bérszámfejtési referens
Pál Mónika Bérszámfejtési referens
Szabadi Dávid Bérszámfejtési referens

 

Főkönyvi nyilvántartást vezet az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, és nemzetiségi önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól, az összes folyószámlán történő pénzforgalomról:

 • üzemelteti az integrált pénzügyi rendszert;
 • biztosítja az államháztartási információs rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatást (Magyar Államkincstár);
 • gondoskodik az Önkormányzat valós vagyoni, pénzügyi helyzetét bemutató, a mérleget alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetéséről, egyeztetéséről;
 • üzembe helyezési okmányok és egyéb dokumentumok alapján gondoskodik az önkormányzati és polgármesteri hivatali vagyon állományba vételéről, illetve állományból történő kivezetéséről;
 • összeállítja az Önkormányzat vagyonkimutatását;
 • koordinálja és ellenőrzi a Magyar Államkincstár felé teljesítendő költségvetési, pénzügyi területet érintő adatszolgáltatásokat;
 • kezeli, őrzi a pénzügyi szigorú számadású nyomtatványokat;
 • nyilvántartásba veszi a bejövő számlákat, ellenőrzi, érvényesíti, átutalásra előkészíti, rendezi, tárolja a banki bizonylatokat;
 • karbantartja a pénzügyi rendszer törzsadatait;
 • nyilvántartja a különböző eszközöket és anyagokat;
 • a belső utasításban előírt időközönként, illetve elrendelés esetén előkészíti, koordinálja a leltározással kapcsolatos feladatokat, valamint a Selejtezési Bizottság működésével, a selejtezéssel kapcsolatos feladatokat;
 • kezeli, feldolgozza, továbbítja a nettó finanszírozással kapcsolatos adatokat a Magyar Államkincstárnak
 • ellátja a számlázási feladatokat;
 • ellátja a helyiségek eladásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat (előírja a vételárat, számlát készít, felszólítást, egyenlegközlőt küld, fizetési késedelem esetén értesíti az illetékes szervezeti egységet;
 • biztosítja a megbízott könyvvizsgáló tevékenységének feltételeit.

Intézménygazdasági csoport feladatai:

Intézménygazdasági Csoport
Lihor Balázs Csoportvezető 06 1 872 9437
Balassa Lászlóné Élelmezési ügyintéző
Nagy Gabriella Élelmezési ügyintéző
Hurai Szilvia Pénzügyi ügyintéző
Szentgyörgyi Andrásné Pénzügyi ügyintéző
Vántus Tímea Pénzügyi ügyintéző
Varró Henriette Pénzügyi ügyintéző
Takács Beatrix Pénzügyi ügyintéző
Vida Ferencné Adminisztrátor
Mihalikné Fekete Mária Pénztáros
Vágfalvy Ágnes Pénzügyi ügyintéző
Szabóné Hangyási Anita Pénzügyi ügyintéző

 

28 gazdasági szervezettel nem rendelkező, önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (nevelési, szociális és egyéb intézmények) gazdálkodási és pénzügyi feladatainak ellátása, valamint a kerületi önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok házipénztárainak üzemeltetése:

 • kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése,
 • a pénzforgalom és a likviditás figyelemmel kísérése, likviditási terv készítése,
 • számlázási feladatok,
 • bankszámlakezelés és –nyilvántartás,
 • céltámogatások pénzügyi teljesítésének elszámolása,
 • a központi keretek és pályázati támogatások elkülönített nyilvántartása és elszámolása, ellenőrzése,
 • intézményi állandó ellátmányok és bankkártyás elszámolások nyilvántartása,
 • részvétel az intézményi költségvetés-tervezési feladatok ellátásában,
 • az intézményi költségvetések kezelése, az előirányzatok nyilvántartásának felügyelete,
 • az előirányzat-módosítási igények kezelése, a módosítások végrehajtása,
 • az intézmények tájékoztatása a rendelkezésre álló előirányzatokról és azok felhasználásáról,
 • tárgyi eszközök és immateriális javak nyilvántartása, leltározásának koordinációja, valamint selejtezésének nyomon követése és adminisztrációja,
 • közétkeztetési adagmegrendelés, nyilvántartási-adminisztrációs feladatok és panaszkezelés,
 • jogszabály által előírt különféle adatszolgáltatások teljesítése,
 • az éves zárlati munkák pénzügyi-költségvetési oldalról történő támogatása.
Megosztás

Hozzászólások lezárva.